Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru ponúkaného prostredníctvom obchodu na diaľku spoločnosti BLACK-C, s.r.o., Moldavská cesta 32, Košice výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla www.black-cube.sk, elektronickej pošty, telefónu, sociálnych sietí – facebook a instagram a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ďalej:

 1. zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,
 2. zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
 3. zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení,
 4. zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy okrem týchto VOP aj zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla www.black-cube.sk, elektronickej pošty, telefónu, sociálnych sietí – facebook a instagram.

 

Definície pojmov

Prevádzkovateľom  predajní LIU JO Central Bratislava a black cube select Košice a zároveň predávajúcim  tovaru zverejneného na profiloch týchto predajní

https://www.facebook.com/BlackCubeKosice/ https://www.facebook.com/LiujoCentralBratislava/  https://www.instagram.com/blackcube_store/?hl=sk https://www.instagram.com/liujo_central_bratislava/?hl=sk

je spoločnosť BLACK-C, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11  Košice zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice odd. Sro, Vložka číslo:  25513/V, IČO 45484384, DIČ 2023032121, IČ DPH SK2023032121(je platca DPH), bankové spojenie TATRABANKA a.s., IBAN SK71 1100 0000 0029 2383 6761, BIC(SWIFT) TATRSKBX, konateľ Mgr. Lucia Hegedüsová.

Adresy pre zaslanie tovaru po odstúpení od zmluvy a reklamácií:

BLACK CUBE, OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, 040 11  Košice

LIU JO, OC CENTRAL, Metodova 6, 821 08  Bratislava

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 37, tel. č. 02/58272172

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/622 07 81

www.soi.sk

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do systému verných zákazníkov  a tiež nezaregistrovaná fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom facebooku alebo instagramu,  resp. kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo tovaru, ktorý nemá predávajúci zaradený v ponuke.

Registrácia prebieha vyplnením príslušného registračného formulára.  Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke www.black-cube.sk, a facebookovom a internetovom profile.

Objednávka tovaru

Tovar môže kupujúci objednať:

 • zaslaním emailu na lucia@black-c.sk
 • telefonicky na 055/6857201, 02/55567994
 • zaslaním správy/objednávky na facebookové profily:

https://www.facebook.com/BlackCubeKosice/

https://www.facebook.com/LiujoCentralBratislava/

 • zaslaním správy/objednávky na instagramové profily @liujo_central_bratislava, @blackcube_store.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie/poskytnutie všetkých povinných údajov, t.j.: meno a priezvisko, príp. obchodné meno, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa), kód objednávaného tovaru alebo jeho popis, množstvo, veľkosť a farba objednávaného tovaru, adresa miesta dodania. Ak nebude objednávka obsahovať všetky povinné náležitosti, Kupujúci bude kontaktovaný a vyzvaný k doplneniu. Prijatá úplná objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, odpoveďou na správu na sociálnych médiách, príp. telefonicky najneskôr do 48 hodín. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame.

Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil údaje chybne.

Storno objednávky–odstúpenie od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku/alebo jej časť pred dodaním tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred prevzatím tovaru, a to odstúpením od kúpnej zmluvy. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní, v mene, v akej boli uhradené (t.j. € alebo CZK). V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadny storno poplatok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chýbajúce povinné údaje,
 • v prípade, že objednaný druh, farba alebo veľkosť modelu už nie sú skladom u dodávateľa a ani ho nie je možné dovyrobiť, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak,
 • ak sa jedná o zákazníka, ktorý si v minulosti bezdôvodne neprevzal svoj objednaný tovar, pričom objednávku nestornoval, ani nijakým iným spôsobom neupovedomil predávajúceho o skutočnostiach, ktoré mu bránia v prevzatí tovaru,
 • ak sa jedná o zákazníka preukázateľne konfliktného a neprimerane komunikujúceho (kladúceho si neprimerané podmienky, používajúceho vyhrážky a pod.)

Doplnenie už odoslanej objednávky

Kupujúci je povinný v prípade záujmu o doplnenie objednávky urobiť tak písomne – e-mailom alebo vytvoriť novú objednávku. Tovar z oboch objednávok bude interne spojená a odoslaná spolu alebo zvlášť.

Cena a platba za tovar

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Cena za tovar je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty.

Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

 1. úhrada kúpnej ceny vopred – prevodom na bankový účet vedený v Tatrabanke

SK71 1100 0000 0029 2383 6761,

 1. úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od kuriéra – v hotovosti alebo platobnou kartou na termináli kuriéra, kombinovaná platba nie je možná,
 2. úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru v predajni – v hotovosti alebo platobnou kartou.

Tovar do ČR zasielame len po jeho zaplatení, t. j. na dobierku do ČR tovar neposielame.

Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

Poštovné a balné

Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS Parcel SK s.r.o.

Cena poštovného a balného pre zásielky odosielané v rámci územia SR sa určuje z výslednej sumy objednávky nasledovne:

Nákup tovaru v hodnote do 200 € – 5 €

Nákup tovaru v hodnote nad 200€ – zdarma

Poštovné a balné pre dodávky na územie Českej republiky je stanovené na 10,00€ bez ohľadu na výšku objednávky.

Dodacie podmienky

a/ Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

b/ Tovar je dodávaný prostredníctvom Geis Parcel SK s. r. o. na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

c/ Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy (Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu) 

Poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný (t.j.14.) deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na prepravu najneskôr v posledný (14.) deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje (kompletný tovar v pôvodnom stave), spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali ako poistenú zásielku.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zmysle §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. júla 2007 a jeho noviel.

Práva spotrebiteľa

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov, predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny, správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb a predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje. Predávajúci nezodpovedá za vady v prípade, ak ide o zjavnú vadu, o ktorej predávajúci vie, o ktorej bol spotrebiteľ informovaný, na túto vadu bola poskytnutá zľava a predávajúci sa zo spotrebiteľom na výške tejto zľavy dohodol.

Základné podmienky reklamácie

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu pritom nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby. Vadou tovaru nie sú prirodzené vlastnosti materiálov, z ktorých je vyrobený, napr. žmolenie polyesterových alebo vlnených vlákien, krčivosť ľanových vlákien alebo menšie rozdiely v štruktúre lícnej kresby prírodnej usne.

Lehota pre uplatnenie reklamácie

Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t. j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V prípadoch, keď bude zrejmé, že vec bola nosená, resp. užívaná aj napriek už vyskytujúcej sa vade a teda, že vady zakúpeného tovaru neboli reklamované bezodkladne, môže byť reklamácia kupujúcemu zamietnutá.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie, prostredníctvom ktorej bol tovar zakúpený, teda správou zaslanou na profil sociálnej siete, telefonicky, mailom, tovar je možné reklamovať aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Kúpu reklamovaného tovaru preukazuje kupujúci  dokladom o nákupe z registračnej pokladne alebo faktúrou. Bez predloženia príslušného dokladu nebude tovar na reklamáciu prijatý.

Predávajúci je povinný prijať len riadne vyčistenú, hygienicky nezávadnú vec. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť prijatie reklamácie.

Lehota pre vybavenie reklamácie

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba určená je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Uznanie reklamácie

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľnú vadu sa považuje vada, ktorej odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru a ktorej odstránenie je možné uskutočniť bez zbytočného odkladu. Za vady odstrániteľné sa pri textilných výrobkoch považuje napr. rozpárané šitie alebo vady určitých typov nitov alebo gombíkov, pri koženej galantérii a výrobkoch zo syntetickej usne vady háčikov, krúžkov, ozdôb, nitov alebo šitia.

Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo požadovať:

 1. jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhodne predávajúci.

Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru a ktorú nemožno odstrániť. Za neodstrániteľnú sa považuje aj vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, avšak nedá sa bez zbytočného odkladu odstrániť alebo jej odstránením by utrpel vzhľad a kvalita tovaru. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, má kupujúci právo požadovať:

 1. výmenu tovaru za tovar nový a bezchybný (ten istý model, farba, veľkosť),
 2. výmenu tovaru za akýkoľvek iný tovar zo sortimentu ponúkaného v predajni. Ak hodnota nového výrobku nedosahuje hodnotu reklamovaného výrobku, bude kupujúcemu tento rozdiel vrátený v hotovosti/prevodom na účet. Ak hodnota nového výrobku presahuje hodnotu reklamovaného tovaru, zákazník tento rozdiel doplatí,
 3. primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, prihliadajúc na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžku jeho užívania a možnostiam jeho ďalšieho užívania,
 4. odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Zamietnutie reklamácie

Predávajúci pokladá za neoprávnené reklamácie reklamácie vád tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, ošetrovaním, zanedbaním základnej údržby, starostlivosti o výrobok, vady vzniknuté v dôsledku opotrebenia, mechanického poškodenia alebo iného nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby. Za vadu sa tiež nepokladajú prirodzené vlastnosti materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, napr. žmolenie polyesterových alebo vlnených vlákien, krčivosť ľanových vlákien alebo menšie nerovnosti v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie

Evidencia reklamácií

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Toto potvrdenie obsahuje dátum, názov prevádzky, údaje o kupujúcom, o reklamovanom tovare, o doklade o nákupe, vyjadrenie kupujúceho i predávajúceho k reklamácii. Predávajúci odovzdá/zašle tejto doklad kupujúcemu.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lucia@black-c.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS).

Zoznam týchto subjektov nájde Kupujúci tu: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 ods.5 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú: Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EU 2016/679 (GDPR), údaje, ktoré kupujúci uvádza pri nákupe cez internet podliehajú tomuto zákonu.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny vo VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im  a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie vašich osobných údajov získaných počas vašej návštevy na našich www stránkach sa vykonáva v súlade s týmito predpismi:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zaškrtnutím určeného políčka dávate výslovný súhlas so  spracovaním vami uvedených osobných údajov v súlade s horeuvedenými predpismi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom je spoločnosť  BLACK- C, s.r.o. , Moldavská cesta 32, Košice, 040 11, IČO: 45484384, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice odd. Sro, Vložka číslo:  25513/V,  ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese: lucia@black-c.sk, poštou na adrese: BLACK-C, s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice alebo telefonicky na telefónnom čísle:

055/6857201.

Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby prevádzkovateľa a spracúvané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy a marketingových aktivít.

Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelíte súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov od udelenia vášho súhlasu.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi – ku konkrétnej osobe.

Príjemcovia vašich osobných údajov (sprostredkovatelia) sú (v závislosti na službách na stránke):

 • firma zabezpečujúca vytvorenie a správu www stránok a newslettera …
 • Google LLC, 1600 Amphithreatre Parkway, 94043, Mountain Avenue, Ca, United States,Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika,
 • prípadne firma ktorá spracúva osobné údaje súvisiace s odosielaním newsletterov, napr. MailChimp…

Internetová stránka https://black-cube.sk/ ani služby ňou poskytované nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

 

Vaše práva

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov kliknutím v pätičke newsletteru na možnosť odhlásiť sa z odberu newsletterov alebo vyplnením formuláru pre Odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov,
 • kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely priameho marketingu,
 • obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov.

 

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk.

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018.